ANUNȚ ÎNLOCUIRE PARTENER ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ,,IMPACT TEACA

ANUNȚ ÎNLOCUIRE PARTENER ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ,,IMPACT TEACA- Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”,Cod proiect: 102218, aprobat prin Contractul de finanțare nr. POCU/18/4/1/102218

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD în calitate de beneficiar al proiectului ,,IMPACT TEACA- Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102218, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii – Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome,face publică intenția de înlocuire a Partenerului 5, în vederea continuării implementării activităților proiectului, în conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul proiectului:
“IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102218

Parteneri în cadrul proiectului:
Beneficiar: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Partener 1: FUNDAȚIA SĂTEAN
Partener 2: CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI STUDII EUROPENE SRL
Partener 3: COMUNA TEACA
Partener 4: LICEUL TEORETIC CONSTANTIN ROMANU VIVU TEACA
Partener 5: urmează a fi selectat
Partener 6: SOCIAL INTELLIGENCE PROJECTS S.R.L

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, în care există populație aparținând minorității rome în proporție de 23%.
Obiective specifice:

OS1 Creșterea accesului la educație pentru 200 de copii defavorizați din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, expuși fenomenului de abandon și părăsire timpurie a școlii, prin măsuri incluzive și specifice, obiectiv aferent activității 1 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2 în 36 de luni;
OS2 Creșterea șansei de ocupare pe piața liberă a muncii pentru 600 de persoane din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, dintre care 420 rromi prin intermediul serviciilor specializate de informare, consiliere și orientare profesională, formare profesională, inserție pe piața muncii și acompaniere socio-profesională, obiectiv aferent activității 2 proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S37, 4S37.1, 4S37.2, 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2, într-o perioadă de 36 de luni;
OS3 Creșterea ocupării pe cont propriu, prin desfășurarea de sesiuni de informare, consiliere, consultanța și instruire cu privire la antreprenoriat, capacitarea membrilor comunității privind demararea unei afaceri, având la baza următoarelor măsuri: campanie de promovare a spiritului antreprenorial, cursuri de competențe antreprenoriale, realizare sesiuni de mentorat pentru 600 de persoane dezavantajate din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, și acordare de sprijin financiar și tehnic în inițierea unei afaceri pentru 20 persoane, obiectiv aferent activității 3 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2 în 36 de luni;
OS4 Cresterea accesului la serviciile sociale, medicale si socio-medicale, pentru 1000 de persoane defavorizate din comunitatea marginalizata Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu prin furnizarea de pachete integrate, obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S39, 4S39.1, 4S39.2, 4S39.3, 4S39.4, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S44, 4S44.1, 4S44.2, 4S44.3, 4S44.4, 4S45, 4S45.1, 4S45.2 in 36 de luni;
OS5 Creșterea calității vieții membrilor comunității Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, prin îmbunătățirea condițiilor de locuit, pentru un număr de 200 persoane, 50 de gospodării sărace și supraaglomerate diminuând pericolul pe care locuirea precară îl aduce asupra educației, sănătății și ocupării, obiectiv aferent activității 5 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2 într-o perioadă de 36 de luni;
OS6 Creșterea procentului de siguranță locativă, prin acordarea de asistență juridică și sprijin financiar, în 36 de luni, pentru 50 de persoane dezavantajate din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, în vederea reglementării actelor de proprietate, a căror lipsă limitează substanțial accesul la serviciile publice, obiectiv aferent activității 6 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S41, 4S41.1,4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1, 4S45.2 în 36 de luni;
OS7 Creșterea stimei de sine și reconstrucție identitară, prin promovarea interculturalității ca instrument principal în domeniul combaterii tuturor formelor de discriminare, în randul a 1000 de persoane din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, obiectiv aferent activității 7 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2., 4S45, 4S45.1, 4S45.2 în 36 de luni;
OS8 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management și control performant al proiectului prin monitorizarea continuă a rezultatelor obținute, în vederea maximizării impactului proiectului asupra grupului țintă vizat într-o perioadă de 36 luni;
OS9 Asigurarea unei organizări temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rată forfetară, precum și asigurarea vizibilității finanțatorului și a activităților proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare și publicitate, în 36 luni.
Activitățile principale derulate in cadrul proiectului:
A1: Sprijin in vederea creșterii accesului și participării la educație pentru 200 de copii din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
A2: Sprijin în vederea creșterii accesului și participării pe piața internă a muncii pentru 600 de persoane [420 rromi și 180 neromi] , comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu.
A3: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunitatea marginalizată roma Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, inclusiv a ocupării pe cont propriu.
A4: Sprijin în domeniul serviciilor medicale și socio-medicale pentru 1000 persoane, dintre care 800 adulți, 200 copii, 700 rromi, 300 neromi, din comunitatea marginalizată romă Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
A5: Îmbunatățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din comunitatea marginalizată romă Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.
A6: Sprijin acordat pentru 50 de persoane din comunitatea marginalizată romă Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu în domeniul reglementării actelor de proprietate.
A7: Furnizarea măsurilor necesare realizării procesului de incluziune socială prin implicarea activă a membrilor comunității marginalizate.
A8 Managementul proiectului.
A9: Publicitatea proiectului și cheltuielile indirecte.

Grupul țintă al proiectului

Proiectul prevede pentru grupul țintă persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu un număr de 1000 persoane , structurat astfel:
– apartenența etnică: 700 romi (70%), 300 neromi (30%),
– pe grupe de vârstă: 800 adulți (80%) și 200 copii (20%).

Secțiunea 1. PROFILUL PARTENERULUI
a. Compatibilitate cu rolul partenerului necesar în proiect
Partenerul 5 se dorește a fi o entitate privată sau publică cu experienţă în domeniul serviciilor medicale și socio-medicale..
Experiența principală trebuie să constea în prestarea de servicii medicale în domeniile ginecologie, pediatrie, medicină generală și kinetoterapie, adresate nevoilor grupurilor marginalizate sau cu risc de marginalizare socială din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, realizarea de campanii de informare în domeniile precizate.
Capacitatea financiară și operațională de realizare a activităților din proiect, respectiv media cifrei de afaceri pe ultimii 4 ani trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu 2.900.000,00 lei.
Activitățile care vor intra în sarcina Partenerului 5 sunt următoarele:
Activitatea 4 – Sprijin în domeniul serviciilor medicale și socio-medicale pentru 1000 persoane, dintre care 800 adulți , 200 copii, 700 rromi, 300 neromi, din comunitatea marginalizată romă Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu.

Subactivitatea 4.2- Sprijin în furnizarea de servicii medicale în comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu se va realiza împreună cu Liderul de parteneriat și P3-Comuna Teaca în 3 etape, astfel:
Etapa1. Organizarea și desfășurarea campaniei de informare și prevenire a bolilor infecțioase și cronice cu incidență ridicată la nivelul comunității marginalizate
Etapa 2. Organizare și desfășurare campanie promovare pentru un stil de viață sănătos “Fii activ, fii sănătos!”

Etapa 3. Acordarea serviciilor medicale pentru diverse afecțiuni (consultații medicale de bază și de specialitate) pentru membrii comunității marginalizate în cadrul cabinetului medical amenajat și dotat corespunzător prin proiect.
Subactivitatea 4.3 – Furnizarea de servicii socio – medicale în sprijinul persoanelor cu posibilități motrice reduse (bătrâni, persoane cu handicap): kinetoterapie, din cadrul comunității marginalizate romă Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu se va realiza împreună cu Liderul de parteneriat ; I P3 – Comuna Teaca și presupune efectuarea de consultații medicale în vederea acordării serviciilor de recuperare și reabilitare (kineto-terapie) pentru toți membrii grupului țintă ce necesită aceste servicii.

Activitatea 9 – Publicitatea proiectului și cheltuielile indirecte ce presupune asigurarea promovării și vizibilității proiectului prin respectarea strategiei de informare și publicitate, precum și a prevederilor Manualului de Identitate vizuală 2014-2020, și decontarea cheltuielilor indirecte ca finanțare forfetară în procent de maxim 15% din costurile directe cu personalul care nu fac obiectul subcontractării.
Regiunea de implementare a proiectului: Regiunea Nord-Vest.
Mențiune: Activitățile și responsabilitățile Partenerului nr. 5 se regăsesc în detaliu în Cererea de Finanțare.
Responsabilitățile corespund cererii de finanțare, care reprezintă documentul principal în stabilirea acestora și va fi pusă la dispoziția ofertantului câștigător. Astfel, se va întelege că în cazul unor discrepanțe între activitățile P5, astfel cum acestea sunt enumerate mai sus și cele din cererea de finanțare, prevăzute pentru partenerul P5, acestea din urmă vor prevala.
b. Dovedirea capacităţii administrative şi financiare necesare implicării în proiect

Pentru activitățile desfățurate, noul Partener va angaja cheltuieli estimative în sumă de 1.939.567,53 lei cu TVA, conform bugetului aprobat prin cererea de finanțare. Contribuția proprie pentru cheltuielile angajate va fi în procent de 5%. Criteriile privind capacitatea operațională şi financiară se găsesc în Grila de evaluare anexată. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, începând cu data de 27.09.2017,proiectul aflându-se în implementare.
Secțiunea 2. DOSARUL DE PARTICIPARE
Dosarul de participare se va depune la sediul Consiliului Judeţean Bistrița Năsăud – P-ța Petru Rareș nr.1, până la data de 09.12.2019,ora 16:00 , și trebuie să conţină următoarele documente:
• În copie, semnate, ștampilate și certificate conform cu originalul de reprezentantul legal.

1. Documente statutare, inclusiv acte adiționale, dacă există – copie;
2. Certificat de înregistrare fiscală/CUI – copie;
3. Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 4 ani fiscali încheiați. Bilanțul contabil trebuie să cuprindă: formularul 01 – Capitaluri și formularul 02 – Rezultat patrimonial. Bilanțul contabil trebuie să fie o copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare și antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul). Totodată din bilanț trebuie să rezulte informațiile cu privire la cifra de afaceri;
4. Documente justificative (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care să ateste informaţiile despre educaţie şi formare profesională prezentate în CV-uri.

• În original, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal:

5. Certificat de atestare fiscală care să confirmă că entitatea îndeplinește condiţiile de eligibilitate cu privire la obligaţiile de plată la bugetele publice, respectiv obligaţiile de plată nete nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimile 12 luni în cazul certificatului de atestare fiscală emis de ANAF – original;
6. Certificat de atestare fiscală care să confirmă că entitatea îndeplinește condiţiile de eligibilitate cu privire la obligaţiile de plată la bugetele publice, respectiv obligaţiile de plată nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale – original;
7. Certificat constatator emis de O.N.R.C. Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, sau: Autorizație de funcționare, precum și orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenței la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului. Totodată din certificatul constatator trebuie să reiasă ca organizația dvs. nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitate suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații sau nu este în orice situație analoagă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislație si reglementările naționale în vigoare – original;
8. Declarație privind eligibilitatea ( Anexa 3 prevăzută la prezenta procedură)
9. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4 prevăzută la prezenta procedură;
10.Declaraţie de angajament- Anexa 5 prevăzută la prezenta procedură (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care participantul îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe perioada de implementare a activităților proiectului – original;
11.Scrisoarea de intenție semnată de reprezentantul legal – Anexa 1 prevăzută la prezenta procedură- original;
12.Fișă partener – descriere a experienţei relevante a participantului (în funcţie de natura partenerului) – însoţită de documente care atestă că participantul are experienţă relevantă- Anexa 2;
13.CV-urile în format Europass, în limba română, pentru experţii propuşi.Fiecare CV va trebui să specifice poziția vizată în proiect, să conțină experiența specifică relevantă pentru care expertul este propus, să fie datat și semnat de expert pe fiecare pagină. CV-urile experților străini redactate în altă limbă decât română pot fi acceptate, cu condiția să fie însoțite de o versiune în limba română certificată conform cu originalul, datată, ștampilată și semnată pe fiecare pagină de către reprezentantul legal.
14. Declarație privind eligibilitatea TVA – Anexa 6 prevăzută la prezenta procedură – original;
15. Declaratie privind asigurarea sustenabilității – Anexa 7 prevăzută la prezenta documentație;

Secțiunea 3. EXPERŢII PROPUŞI
Participanții vor depune CV-uri pentru resursele umane care vor fi implicate în implementarea proiectului din partea noului partener. Pozițiile pentru care se vor depune CV-uri sunt următoarele:

1. Coordonator activitate A4
Atribuții principale: Coordonează și supraveghează modalitatea de implementare a activității; Gestionează activitatea experților responsabili de implementare a activității, asigurând orientarea muncii acestora pentru realizarea obiectivelor proiectului .
Profil : studii superioare, experiență profesională specifică între 5-10 ani.
2.Medic specialist ginecolog
Atribuții principale : acordă consultații medicale de bază și de specialitate obstetrică ginecologie pentru GT, va desfășura campania de informare, educație și comunicare medicală privind sănătatea femeii, va organiza 70 de seminarii de informare, educație și comunicare privind sănătatea femeii, va acorda serviciii de asistență prenatală și postnatală pentru gravidele din comunitățile marginalizate.
Profil : studii superioare de specialitate, experiență profesională specifică solicitată sub 5 ani – 1 an.

3.Medic generalist
Atribuții principale: asigură asistență medicală primară, acordă primul ajutor în caz de urgențe medicale, prescrie tratamente și monitorizează în permanență pacienții, supervizează administrarea medicamentelor prescrise, informează pacienții despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele lor riscuri sau efecte adverse.
Profil: studii superioare de specialitate, experiență profesională specifică de minim 3 ani.
4.Kineto-terapeut
Atribuții principale: realizează evaluarea complexă a GT persoane cu posibilități motrice reduse, realizează fișe pentru beneficiari și asigură elaborarea planului individualizat de asistența și îngrijire, furnizează servicii de recuperare și reabilitare a persoanelor cu motricitate redusă.
Profil: studii superioare în domeniu, experiență profesională specifică de minim 1 an
5. Medic specialist de recuperare medicală
Atribuții principale: efectuează consultații medicale în vederea acordării serviciilor de recuperare și reabilitare pentru GT, realizează fișe/recomandări pentru fiecare beneficiar care stau la baza elaborării planului individualizat de asistență și îngrijire, implementează măsurile de intervenție prevăzute în planul individualizat.
Profil: studii superioare, experiență profesională specifică de minim 1an

6. Expert nutriționist
Atribuții principale: Derulează campanii de informare și prevenire a unui stil de viață sănătos, este implicat în organizarea și desfășurarea campaniei de promovare pentru un stil de viață sănătos, susține seminariile cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos, realizează activități interactive cu rolul conștientizării participanților asupra importanței adoptării unui stil de viață sănătos
Profil: studii superioare de specialitate, cursuri de absolvire/perfecționare/specializare, experiență specifică: < 5 ani

7.Medic pediatru
Atribuții principale : Evaluează sistematic starea de sănătate a populației infantile; întocmește fișele de observație privind starea de sănătate a copiilor pe care îi tratează; prescrie tratamente, întocmește rețetele; monitorizează în permanență pacienții, supervizează administrarea medicamentelor prescrise; informează pacienții/familiile acestora despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele lor riscuri/efecte adverse.
Profil: studii superioare de specialitate cursuri de absolvire/perfecționare/specializare experiență specifică: minimum 3 ani

8.Asistent medical generalist
Atribuții principale : acordă suport și participă la derularea campaniilor de informare și prevenire stabilește nevoile și furnizează servicii de îngrijire generală de sănătate, de natură preventivă, curativă și de recuperare strânge informații legate de bolile infecțioase și cronice cu incidența cea mai ridicată în comunitate relizează screening-ul primar pentru identificarea problemelor de sănătate și a nevoilor de îngrijire acordă suport la desfășurarea întâlnirilor cu grupul țintă participă la evaluarea impactului măsurilor aplicate asupra GT.
Profil: studii medii sau postliceale cursuri de absolvire/perfecționare/specializare experiență profesională specifica: < 5 ani

9.Asistent medical ginecologie
Atribuții principale : participă la organizarea și desfășurarea campaniei de informare, educație și comunicare medicală privind sănătatea femeii asistă în acordarea serviciului de asistență obstretică-ginecologică prin organizarea de seminarii de informare, educație și comunicare privind sănătatea femeii asistă la realizarea consultațiilor de bază/examene fizice realizează fișe de consultație/recomandare participă și acordă sprijin în realizarea consultațiilor inițiale elaborează planurile de intervenție personalizate acordă sprijin la acordarea de serviciii de asistență prenatală și postnatală pentru gravidele din comunitățile marginalizate.
Profil: studii medii sau postliceale ; cursuri de absolvire/perfectionare/specializare, experiență profesională specifică: < 5 ani.

Secțiunea 4. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei.Vor fi declaraţi câştigători participanţii „admişi” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte .

Calendarul estimativ al procedurii de atribuire

Publicarea anuntului de participare 21.11.2019
Data limita pentru primirea de clarificari 29.11.2018
Data limita pentru primirea ofertelor 09.12.2019, ora 16:00
Deschiderea ofertelor 10.12.2019
Etapa de calificare- publicare rezultat 10.12.2019
Etapa de evaluare si selectare a ofertantilor 12.12.2019 (daca nu exista contestatii)
16.12.2019(daca exista contestatii)
Publicare rezultat procedura 12.12.2019 (daca nu exista contestatii)
16.12.2019 (daca exista contestatii)
Incheiere Acord de parteneriat 16.12.2019 (daca nu exista contestatii)
18.12.2019 (daca exista contestatii)

Grila de evaluare-Etapa de calificare a ofertantilor
Denumire ofertant:____________________________________
Criteriu calificare DA NU
I. Conformitatea documentelor
Au fost depuse toate documentele solicitate prin Anunțul de selecție parteneri publicat pe site-ul www.portalbn.ro
Documentele solicitate respectă modelul specificat in Anunțul de selecție parteneri
Documentele solicitate sunt integral si corect completate
Dosarul a fost depus cu respectarea termenului stabilit
II. Capacitatea participantului de a furniza servicii corespunzător activitaților proiectului
Partenerul face parte din categoria de parteneri eligibili
Are inclus în obiectul de activitate realizarea de activități de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform activităților în care dorește să se implice
Partenerul dorește să se implice în activitățile pentru care are loc selecția
Are capacitatea financiară și operatională de realizare a activităților din proiect, respectiv:
– Media cifrei de afaceri pe ultimii 4 ani este mai mare sau cel puțin egală cu 2.900.000 lei
– Experții cheie corespund ca și categorie și experiență cu cei solicitați
Demonstrează că implicarea sa în activitățile proiectului aduce plus-valoare, maximizând rezultatele proiectului și calitatea acestora
III. Conduita ofertantului
Nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute in cadrul Regulilor generale de eligibilitate prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale

Nota: Ofertantul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

Grila de evaluare-Etapa de evaluare și selectare a participanților

Denumire ofertant:____________________________________
Nr. Crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim Punctaj acordat
I. Experiența participantului.

A. Experiență in derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile:

– cel puțin 1 proiect implementat – 10 puncte

B. Experiență în domeniul activităților proiectului: – 30 puncte

cel puțin 3 ani – 10 puncte

între 3 și 10 ani – 20 puncte

peste 10 ani – 30 puncte
40 de puncte
II. Capacitatea financiară și operațională

Se va evalua capacitatea financiară a candidatului în vederea acoperirii necesarului financiar pentru implementarea proiectului din surse proprii; Se va evalua media cifrei de afaceri pe ultimii 4 ani, respectiv: 2017, 2016, 2015, 2014;

1. egală cu 2.900.000 lei – 25 puncte

2. între 2.900.001 lei – 3.000.000 lei – 35 puncte

3. peste 3.000.000 lei – 60 puncte 60 de puncte

Notă: Vor fi declaraţi câştigători participanţii „admişi” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte .

Persoana de contact: Bechis Maria Gabriela – manager proiect
Tel. 0728004140; mail: bechis.maria@portalbn.ro

Anexa 1-2

Anexa 3_Declaratie eligibilitate

Anexa 4_-DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI POCU si utilizarea eficienta a fondurilor

Anexa 5_Declaratie de angajament

Anexa 6_Declaratie privind eligibilitatea TVA

Anexa 7 – Declaratie asigurarea sustenabilitatii masurilor 3.1-3.6

Declaratie evitarea dublei finantari

 

Leave a commentMasuri integrate pentru îmbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”, finanţat prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,

Impact Teaca

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 POCU 18/4/1/102218

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2017 CCSE ©  All Rights Reserved